Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017

ดูStage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ( Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด 14/11/2017 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ) วงการเพลงจะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง ครั้งแรก กับการแข่งขันร้องเพลงแบบ Team Battle ครั้งแรก กับวิธีให้คะแนนการร้องแบบ Real Time ครั้งแรก ที่สู้กันด้วยพลังเสียงและการวางแผน และครั้งแรก กับการแข่งขันที่ต้องเลือกระหว่าง เพื่อน หรือ เงิน

Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด

Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด
วงการเพลงจะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง
ครั้งแรก กับการแข่งขันร้องเพลงแบบ Team Battle
ครั้งแรก กับวิธีให้คะแนนการร้องแบบ Real Time
ครั้งแรก ที่สู้กันด้วยพลังเสียงและการวางแผน
และครั้งแรก กับการแข่งขันที่ต้องเลือกระหว่าง
เพื่อน หรือ เงิน